Spotlight – Robbi Joy Eklow

Groovy Guitars, 2003

Ik leerde Robbi, aka (ook bekend als) The Goddess of the Last Minute kenen
door haar column op de laatste pagina van Quilting Arts magazine. In haar column schrijft ze over onderwerpen die verband houden met haar werk en haar reizen. Ze is erg grappig en ik kon soms identificeren met haar en dezelfde “virussen” (bijvoorbeeld het verzamelen van materialen, ergens opbergen en vergeten om ze te gebruiken) herkennen.
Andere keren kon ik alleen maar wensen dat ik ooit zal doen wat ze doet: de wereld reizen en mijn quilts naar grote quilt tentoonstellingen versturen.

Robbi naait en borduurt sinds ze een kind was, maar later haalde ze een diploma in bouwkunde van de universiteit. Ze is getrouwd met Brian en heeft 2 kinderen. Zij nemen vaak deel in haar avonturen die ze in haar column beschrijft.
Ze begon haar eerste quilt in 1976 en haar boek “Free Expression ‘sluit af met de zin:” Tot op heden heeft ze niet door haar vinger genaaid “. Dit is heel grappig. Ik ben pas in 1976 geboren en ik heb al door mijn vinger een paar jaar geleden genaait.
Zoals veel andere art quilters (misschien wel de meeste van hen) begon ze met het maken van traditionele quilts maar kwam er al snel genoeg achter dat het niet haar ding was. Ze wilde haar eigen ontwerpen maken en haar eigen technieken ontwikkelen in plaats van instructies volgen. Toen ze een quilt tentoonstelling bezocht realiseerde ze zich dat er vele manieren zijn om een ​​quilt te maken. Een citaat die mij zeer aanspreekt:
“Ik begon mijn quilts op mijn eigen manier te maken, met mijn eigen stem. Toen begon ik van quilten te houden”

 

Gears to you, 2003
Nog iets wat we gemeen hebben is ongeduld. Robbi schrijft in haar boek “Free Expressio”:
“Mijn stijl van quilten is geëvolueerd door mijn verlangen om de ontwerpen die in mijn hoofd opkwamen meteen te realiseren”
Haar quilt tops zijn fused applique. Er is geen probleem met de rauwe randen omdat haar quilts bestemd zijn om op de muur te hangen zoals schilderijen en zouden niet worden in de wasmachine gewassen . Robbi’s quilts zijn kleurrijk. Ze maakt gebruik van het kleurenwiel om contrast te creëren dat de aandacht  van de kijker grijpt.
Haar appliques zijn huishoudelijke spullen zoals vazen, theepotten en fruitschalen. Dingen die ze eigenlijk zelf heeft. ze koopt in de kringwinkels en de markt om te gebruiken in haar quilts! Ze heeft ook een aantal quilts ontworpen met behulp van de computer.
Robbi verft haar stoffen zelf in de kelder van haar huis. Ze maakt alleen gebruik van zelf geverfde stoffen in haar quilts. Haar quilts zijn extreem “free-motion” met de naaimachine gequilt. Toen ze beschrijft de “state of flow” quilten haar zet kan het gevoel zelf herkennen. ik beschrijf het soms als meditatief.
Robbi geeft les in stof verven, fused appliques en de vrije hand (free-motion) quilten. Ze neemt deel aan quilt shows en haar quilts winnen.

Tijd geleden kocht ik een patroon van een “naald turn applique” mini quilt maar iedere keer ik aan de quilt werk denk ik aan iets dat Robbi wel eens zei: “In de kunst, krijg je geen extra punten voor het kiezen van de ingewikkelde weg”. Ik heb ook fused applique geprobeerd en het is inderdaad een snelle manier om de afbeelding op het doek te krijgen om vervolgens direct naar het leuke gedeelte te gaan – quilten!
Ik ben bezig met een quilt die ik heb gemaakt met behulp van de methodes Robbi leert in haar boek. Het heet “tea party” en ik moet het nog afmaken.

Er is maar een ding dat ontbreekt in haar quilts: KRALEN! Ik lees in haar column dat ze kralen wel eens koopt dus moet ik me afvragen – waar zijn ze dan?

Verder lezen:
Robbi’s website
Direct link to quilts gallerij
Robbi’s blog
Fused applique technique on HGTV
Robbi’s boeken
Interview met Robbi op the blog Craftside
Facebook pagina

Steampunk Sublime
English translation:
I got to know Robbi, aka (also known as) The Goddess of the Last Minute,
through her column on the last page of Quilting Arts magazine. In her column she writes on issues related to her work and her travels. She is so funny and I could sometimes identify with her and recognize the same “viruses” (for example collecting materials, store them somewhere and forget to use them).
Other times I only wish I will one day do what she does and travel the world and have my quilts travel the world.

Robbi has been sewing since she was a child but later graduated with a degree in Engineering from the university. She is married to Brian and has 2 children. They  participate often in her quilting adventures she writes about in her column.
She started her first quilt in 1976 and her book “Free Expression” closes with the sentence: “To date she has not sewn through her finger”. This is quite funny. I was born in 1976 and I actually did sew my finger a couple of years ago..
As many other art quilters (maybe most of them) she started out by making trandional quilts but found out soon enough that it wasn’t her “cup of tea”. She wanted to create her own designs and develop her own techniques instead of follow instructions. When she visited a quilt show she realized there are many ways to make a quilts. A quote I really like:
“I began to make my quilts in  my own way, with my own voice. This is when I began to love quilting”

One Last Orange, won the Rookie of the Year award in 2004.

Another thing we have in common is unpatience. she writes in her book “Free Expression”:
“My style of quilting has evolved from my desire to get the designs out of my head quickly”
Her quilt tops are fused applique. There is no problem with raw edges because her quilts are going to be hang on the wall as paiting and wouldn’t be washed in the washing machine. Robbi’s quilts are colorfull and she uses the color wheel to create contrast that grabs the viewer attention.
Her appliques are house-hold items like vases, tea pots and fruit bowls. Things she actually own She buys them in garage sales to model for her quilts! She also design some quilts with computer graphic applications.
Robbi dyes her own fabric in the basement of her house. She uses only self dyed fabric in her quilts. Her quilts are excessively free-motion quilted. When she describe the state of flow quilting puts her I can relate to that too. I describe it sometimes as meditative.
Robbi teaches fabric dying, fused appliques and free-motion quilting. She participate in quilt shows and wins ribbons.

A long time ago I bought a pattern of a “needle turn applique” mini quilt and I started it but everytime I pick it up Robbi echoes in my ears “In art, you don’t get extra points for doing things the long way” and I have tried fused applique and  it is indead everything it suppose to be – a fast way to get the picture on the fabric and go to the fun part – quilting!
I have one quilt in progress that I created using exactly the methods Robbi teaches in her book. It is called “tea party” and I need to pick it up again.

There is only one thing missing in her quilts : BEADS! And reading in her column that she does buy them I wonder – where are they than?

Further reading:
Robbi’s website
Direct link to quilts gallery
Robbi’s blog
Fused applique technique on HGTV
Robbi’s books
Interview with Robbi on the blog Craftside
Facebook page

Leave a Reply

2 gedachten over “Spotlight – Robbi Joy Eklow”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.