Spotlight – Bonnie M. Bucknam

Tangle, Tangle Series, 2010

Bonnie M. Bucknam groeide op in Long Beach, Californië. Van kinds af aan heeft zij zich bezig gehouden met naaien en handwerken. Op de middelbare school lanceerde ze een postorderbedrijf voor lapjes stof. Later studeerde ze antropologie en geologie op de universiteit. Kort daarna verhuisde ze naar Alaska en bleef daar 31 jaar. Het grootste deel van die jaren was ze werkzaam als juridisch medewerkster. In haar vrije tijd creërde ze  fiber art. In 1997 begon ze een bedrijf met de naam Handwerk, om haar quilts en haar met de hand geverfde stoffen op beurzen te verkopen. Sinds 2006 woont ze in Vancouver, Canada en besteedt ze haar tijd aan het creëren van textiel kunst.

The Edge of the World, Hill Tribe Series , 2007

Werkwijze
Soms begint ze met een schets van het gewenste ontwerp, maar het grootste deel van haar ontwerpen wordt gedaan op de muur tijdens het naaien proces. Ze knipt de stof in vrije vormen. Tijdens het proces legt ze stukjes stof naast elkaar en zo bekijkt ze hoe de kleuren van een stuk stof pasen bij de stukken eromheen en op het werk als geheel. Deze spontane werkwijze is het meest boeiende onderdeel van Bonnie’s quilten proces.

Inspiratie
Bonnie’s abstracte composities zijn door de kleuren en vormen van de natuurlijke wereld geïnspireerd

Roots, Tangle Series, 2010

Techniek
Overladen machine quilten op de longarm quiltmachine en soms met hand gestikt, met name grote, borduurwerk  stiksels die echt opvallen.
Materiaal

“Ik hou van stof. Ik ben al meer dan 50 jaar bezig met naaien en heb er nog steeds niet genoeg van.”

In de afgelopen 12 jaar verft Bonnie haar eigen stoffen en ze voelt dat uw eigen stof verven voegt een andere dimensie toe aan het plezier van het creëren met textiel.
Verder lezen:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Willow Wood, Tangle Series, 2010

English translation:

Bonnie M. Bucknam grew up in Long Beach, California. She has been sewing and doing needlework and crafts since she was a child. In high school she launched a successful mail order business manufacturing fabric purses. Later she graduated from University with a degree in Anthropology and Geology. Shortly thereafter, she moved to Alaska and stayed there 31 years, spending most of those years working as a legal assistant. She always used her free time to create fabric art.  In 1997 she started a business, Handwerk, to market and sell her quilts and hand-dyed fabrics at craft fairs. Since 2006 she lives in Vancouver, Canada and devotes all her time to creating fiber art.

Ornament 1: Origins, Ornament Series, 2004

Creative process
Sometimes she starts with a sketch of the desired results but most of her designing is done on the wall during the sewing process. She cuts the fabric freely without using a straight edge. During the process of laying one shape of fabric next to another, She considers the impact of the color of one piece on the pieces surrounding it and on the work as a whole. This spontaneous designing is the most engaging part of Bonnie’s quilting process.

Inspiration
Bonnie’s abstract compositions are inspired by colors and shapes of the natural world

Crater, Geology Series, 2010

Technique
Dense machine quilting on the longarm quilting machine and sometimes hand stitching, especially large, embroidery-type hand stitching that really stands out

Material

“I LOVE fabric. I have been sewing for over 50 years and still haven’t tired of it.”

In the last 12 years Bonnie dyes her own fabric and she feels that dying your own fabric adds another dimension to the pleasure of creating with fiber.

Further reading:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Coastlines, Geology Series, 2009

Spotlight – Vikki Pignatelli

Breaking Point
Breaking Point

“25 jaar geleden had ik er niet van kunnen dromen om een quilt lerares te worden. In feite vond ik aan naaien helemaal niets aan.”

Zo begint Vikki Pinatelli het verhaal over de geboorde van haar boek “Nurture Your Creative Spirit”. Ik vind het bijzonder dat een full-time professionele quilt-kunstenares als Vikki Pinatelli, ontwerpster, internationaal lerares,en schrijfster van boeken heeft pas 25 jaar geleden haar eerste naailes! Dat geeft hoop!

Vroeger experimenteerde ze in schilderijen met olieverf en aquarel, beeldhouwen en andere kunstnijverheid mediums en leerde zichzelf in alle kunstvormen. Het feit dat ze zichzelf een autodidact noemt spreekt me erg aan.

Vikki is ook de oprichter en mede-voorzitter van de nationale tweejaarlijkse Sacred Thread Quilt Exhibitions, waarin originele kunstwerk is getoond dat thema’s zoals spiritualiteit, vreugde, inspiratie, genezing en verdriet verkent. De tentoonstelling wordt gehouden in  Ohio, USA.

Techniek:
De gebogen vorm sprak Vikki Pignatelli altijd aan , in de natuur en kunst. Dus als ze met quilten begon werd ze tot quilts met prachtige en ingewikkelde golven en gebogen patronen aangetrokken. Traditioneel piecing techniek was frustrerend omdat het is haar steeds niet gelukt om de naden plat laten liggen zoals ze wilde.
Ze ontwikkelde haar eigen eenvoudige lagen techniek die een mix van patchwork en appliqueren is met behulp van diepvries-papieren sjablonen (freezer paper) en stof verstevigingen. Ze schreef twee boeken over deze techniek, “Quilting Curves” en “Quilten by Improvisation”

Passages of the Spirit
Passages of the Spirit

Inspiratie:
Vikki kijkt naar de natuur voor inspiratie voor haar quilts. Ze heeft water, bloemen, bomen en zelfs kikkers gequilt. Ze neemt haar camera mee en maakt foto’s van scènes die haar roert en vervolgens herschept de indruk van een scène (niet de scène zelf, dat is wat de camera doet) in haar quilts.
Andere quilts illustreren thema’s als genezing, spiritualiteit, hoop en inspiratie.


Verder lezen:
Vikki Pignatelli website
haar boeken
Sacred Thread Quilt Exhibitions

Summer's Bounty

English translation:

“Twenty-five years ago, I never would have dreamed of becoming a quilt teacher. In fact I hated sewing.

Vikki Pinatelli begins the story about creating her book “Nurture Your Creative Spirit”. I find it really special that a full-time professional quilt artist as Vikki Pinatelli, designer, international teacher, and author of books had only 25 years ago her first sewing lesson!
That gives hope!

In her younger years, she experimented in paintings with oils and watercolor, sculpturing and other craft mediums and was self-taught in all the art forms. The fact that she calls herself an autodidact also appeals to me.

Vikki is also the founder and co-chairwoman of the national biennial Sacred Thread Quilt Exhibitions, displaying original artwork that explores themes of spirituality, joy, inspiration, healing and grief. The show is held in Ohio.

Promise of Spring
Promise of Spring

Techniques
The curved shape has always appeald to Vikki Pignatelli, in nature and art. so when she began quilting she was drawn to quilts with beautiful and intricate waves and curved pattern. coverntional piecing techniques was frustrating her because she couldn’t get her seams to lie flat as she wanted them to.
Then she developed her own simple layering technique that is a blend of piecing and appliqué using freezer-paper templates and fabric stabilizer . She has written 2 books featuring this technique, “Quilting Curves”  and “Quilting By Improvisation”

Inspiration:
Vikki looks to nature for inspiration for her quilts. She quilted water, flowers, trees and even frogs. She takes her camera and makes photo’s of scenes that moves her and then re-create the impression of a scene (not the scene itself, that is what the camera does) in her quilts.
Other quilts illustrate themes as healing, spirituality, hope and inspiration.

Further reading:
Vikki Pignatelli website
her books
Sacred Thread Quilt Exhibitions


Oriental Poppies
Oriental Poppies